slider-noc

Polityka prywatności

Administratorem danych jest:

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest i2M sp. z o. o. z siedzibą w Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje KRS:0000434002, NIP: 8513165236 REGON: 321263159.

Cel przetwarzania

Dane przetwarzane są  w zakresie niezbędnym i wyłącznie w celu realizacji usług za pośrednictwem systemów, stron internetowych w szczególności:

 1. w celu prowadzenia konta klienta w związku z zawarciem i realizacją Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęciem działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,
 2. w celu odebrania Zamówienia / Rezerwacji, potwierdzenia jego złożenia oraz wykonania zawartej umowy,
 3. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji,
 4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
 5. realizacji bieżącego kontaktu, w szczególności na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie,
 6. przeprowadzania konkursów, w szczególności wyłanianie zwycięzców oraz realizacja nagród,
 7. prezentowania Klientowi reklam, ofert, informacji lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców w tym też usługi newslettera,
 8. dokonania oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowania), w celu prezentowania ogólnych ofert czy Promocji (rabatów, dotyczących produktów lub usług Administratora), przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta bez wpływu na jego decyzje,
 9. analiza rynkowa oraz statystyczna,
 10. dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich,
 11. wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych,
 12. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym w ramach formularzy i ankiet.

Rodzaj danych

Zakres Danych Osobowych, jakie mogą być przetwarzane przez Administratora to w szczególności:

 1. dane Klientów oraz ich pracowników tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kraj, adres zamieszkania /prowadzenia działalności /siedziby, numer NIP,
 2. dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach, korzystania z formularza kontaktowego czy przekazywane podczas przyjmowania reklamacji, tj. tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kraj, adres zamieszkania /prowadzenia działalności/siedziby, numer NIP,
 3. dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub aplikacjach mobilnych, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Aplikacji lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży) czy do rejestracji Konta Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Serwisie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy  /skorzystania z określonej funkcjonalności) lub w ramach innych kanałów komunikacji. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów, przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza on Serwis Internetowy, czy i jakimi produktami jest zainteresowany. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta i dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Nagrywanie rozmów telefonicznych

 1. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
 2. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące oraz wychodzące.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby nawiązującej połączenie, wyrażona poprzez kontynuację rozmowy lub zgoda wyrażona w formularzu zapytania ofertowego (konfiguratora myjni).
 4. Nagrania przechowywane są przez okres 30 dni.
 5. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.

Odbiorcy danych

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym i Aplikacji. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział Partnerzy BKF, w szczególności ci, którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Serwis Internetowy lub Aplikację np. dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Serwisie Internetowym i Aplikacji, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Cookies

Serwisy internetowe używają plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Pluginy

W Serwisach internetowych i Aplikacjach mogą znajdować się wtyczki (plug-in) innych dostawców usług elektronicznych, np. portali Facebook, Instagram czy Google. Usługi elektroniczne świadczone przez nich oparte są na zasadach przewidzianych w regulaminach tych portali, zaś zasady prywatności ustalone są w politykach prywatności obowiązujących w tych portalach.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony mogą używać mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc.: Google Analytics, Google Double Click, Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim
przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas poprzez:

 1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@i2m.pl.
 2. Listownie na adres: i2M sp. z o. o. z siedzibą w Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje